Общи условия за търговия чрез https://amritalab.eu


Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Закон за защита на потребителите /ЗЗП/ и други относими нормативни актове на действащото законодателство в Република България.

Уважаеми клиенти,

Моля
, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта amritalab.eu и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „Амрита Лаб“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.код. 1324, р-н Люлин, ж.к. „Люлин“ 7, бл. 738, вх. „А“, ет. 2, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204629067, рег. № по ЗДДС BG204629067, наричано по-долу за краткост „АМРИТАЛАБ“ от една страна и от друга страна – Получателят /-ите/ на услуги – юридическо или физическо лице и/или тяхно обединение (наричан по-долу „Потребител/-и/“), които услуги се предоставят чрез домейн: „amritalab.eu“, наричан по-долу за краткост „сайта“.

За сайта

„АМРИТАЛАБ“ си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме отговорност за точността, надеждността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също, не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право, в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Поверителност на личните данни

При използване на сайта Потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители. Регистрираните Потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

Личните данни, получени от „АМРИТАЛАБ“ в хода на регистрацията, се използват с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с доставката на поръчаните стоки и/или услуги. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. „АМРИТАЛАБ“ няма да предоставя личните данни на Потребителите на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

Веднъж регистриран, Потребителят има възможност по всяко време да разглежда и променя информацията, попълнена при регистрацията.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на електронна поща: trade@amritalab.eu.

Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: потребителско име, парола за достъп до сайта, име, телефон, електронна поща /e-mail/, населено място, адрес и пощенски код; вид клиент (краент клиент, козметично студио, масажен салон, SPA център или други).
*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.
Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци: фирма.
Данни, които се изискват за попълване при издаване на фактура: получател /име/, идентификационен номер /ИН/, ДДС номер, материално отговорно лице /МОЛ/, адрес.

Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от „АМРИТАЛАБ“ за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща във връзка с изпълнение на доставката на заявените от Вас чрез сайта стоки и/или услуги. „АМРИТАЛАБ“ има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Потребителят има право да се отпише доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликне на линк, който се намира на някой от получените от него бюлетини.

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „АМРИТАЛАБ“ незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация /чрез нарочно съобщение на електронна поща: trade@amritalab.eu.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „АМРИТАЛАБ“ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя. Интернет сайта amritalab.eu съхранява „cookies“ /бисквитки/ и „log“ файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си. В тях не съхраняваме лични данни. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org. Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия сайт. Ако не сте съгласни с тази политика, моля не посещавайте този интернет сайт.

Предоставяне на информация за козметични продукти на сайта

Доколкото в сайта е предоставена информация за козметични продукти и грижи, същата не е предназначена като каквато и да е инструкция за здравна грижа и не следва да се тълкува като такава. Съгласно действащото българско законодателство козметичните продукти не са лекарствени средства, нито представените чрез сайта стоки представляват медицински изделия или други подобни стоки със специфично предназначение за здравна грижа.

Предоставената информация за козметични продукти и/или каквито и да е други стоки на сайта amritalab.eu и/или за техни свойства, и/или съставки, няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна консултация, която може да се осъществи само от квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, при нужда от специфична здравна грижа.

Стоки за търговия. Цени на стоките.

Чрез интернет сайта amritalab.eu предлагаме широка гама от професионални козметични продукти и пособия за козметична и поддържаща грижа. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

Цените на стоките, обявени в сайта, са валидни само за покупка чрез amritalab.eu.

Стоките, налични в сайта, е възможно да не са налични във всички търговски обекти и/или офиси на „АМРИТАЛАБ“.

„АМРИТАЛАБ“ не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез сайта стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и пр., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „АМРИТАЛАБ“ не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, или вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката чрез amritalab.eu.

„АМРИТАЛАБ“ си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

Поръчки

Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на „АМРИТАЛАБ“. Регистрацията в сайта не е задължителна.

Поръчката на стоки чрез интернет сайта amritalab.eu предвижда задължение за Потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по начина за плащане, посочен в настоящите Общи условия. За да направите поръчка за покупка през сайта на „АМРИТАЛАБ“, следвайте следните стъпки:

1. Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти“ на сайта или чрез използване на търсачката.
2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в количката“, находящ се в долния край на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.
3. В най-горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка“. Чрез натискане на този бутон „Количка“ можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.
4. За да изпратите поръчката и закупите стоките, които сте избрали, е необходимо да натиснете бутона „Количка“. На страницата ще видите текущия списък с всички продукти, налични в количката Ви – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Закупи“(поръчка със задължение за плащане).
5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – клиент /вид/; име; телефон; е-mail: населено място; адрес; пощенски код. Може да направите изрична отметка дали желаете фактура и да попълните нужните данни за издаването й.
6. Начинът на доставка и начинът на плащане е отбелязан с отметка: наложен платеж /плащане в брой на куриера/. Към момента плащанията за закупените чрез сайта стоки се извършват само по този начин.
7. Цената за доставка се определя в зависимост от мястото за доставка и стойността на поръчката, както изрично е посочено в настоящите Общи условия и подробно описано в раздел „Доставка“ на интернет сайта amritalab.eu.
8. Моля, запознайте се с Общите условия за търговия чрез amritalab.eu. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Завърши“, за да финализирате своята поръчка.
9. На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочена обща стойност на заявените продукти.
10. Във всеки един момент, преди финализиране на поръчката и натискане на бутона „Завърши“, Потребителят има възможност да установи и поправи грешки или пропуски, допуснати при въвеждане на информацията.
11. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете бутона „Завърши“ за финализиране на поръчката.
12. При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Амрита Лаб“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Завърши“, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в списъка „Количка“ при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила. Всички данни по поръчката се попълват на български език.

На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. Потвърждението се изготвя на български език. С получаване на това потвърждение договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, „АМРИТАЛАБ“ има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, „АМРИТАЛАБ“ може да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този конкретен случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на Потребителя, разходите по връщането на стоката чрез указания от нас куриер/транспортни разходи са за сметка на „АМРИТАЛАБ“.

Ако е необходимо, служител на „АМРИТАЛАБ“ ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

Начин на плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по следния начин:

1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България: плащане при доставка („наложен платеж“).

При начина на плащане „плащане при доставка“ („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката съгласно настоящите ОУ. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на Потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на „АМРИТАЛАБ“ сумата, представляваща продажната цена на доставената стока

Условия на доставка

Доставката на закупените чрез сайта amritalab.eu стоки, освен ако изрично не е указано друго на сайта, става в рамките на 2 /два/ работни дни за доставки в цялата страна. Всички доставки се извършват с куриер. За малки и много отдалечени населени места куриерските фирми осъществяват доставки 2-3 пъти седмично.

Заплащането на всички стоки, с място на доставка на територията на Република България, става с наложен платеж – в брой на куриера, при получаване. Стойността на разходите за доставката е указана в раздела „Доставка“ на сайта amritalab.eu и е както следва:

  • За поръчки до150 лева – за сметка на получател, по преференциални цени на Спиди АД
  • За поръчки над150 лева – безплатна доставка до офис на Спиди АД
  • Пратки в кашони с голямо обемно тегло се спедират за сметка на получателя, по преференциални цени на Спиди АД.

Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение от „АМРИТАЛАБ“ на посочения от Потребителя e-mail на направената поръчка. Потвърждението от страна на „АМРИТАЛАБ“ се прави в срока, указан в настоящите ОУ.

При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 2 /два/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

„АМРИТАЛАБ“ не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, съответно лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от „АМРИТАЛАБ“ обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице на адреса на доставка. При констатиране на липси и/или явни недостатъци на – външни видими дефекти; – повреди, удари и други щети, документа за покупка, гаранционна карта /ако има такава според вида на закупените стоки/, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми „АМРИТАЛАБ“ на някой от следните телефони: 0885 276766 или 0876 114991.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и „АМРИТАЛАБ“ не бъде незабавно уведомена на някой от следните телефони: 0885 276766 или 0876 114991, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка (наложен платеж)“ не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с „АМРИТАЛАБ“ на някой от следните телефони: 0885 276766 или 0876 114991, за отстраняване на несъответствието.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката чрез сайта, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя във формата за поръчката физически адрес за доставка.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „АМРИТАЛАБ“ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3 (три) работни дни от уведомяването за такова искане на „АМРИТАЛАБ“ на някой от следните телефони: 0885 276766 или 0876 114991.

Съгласно чл.50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача /куриера/ и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

Право на отказ
Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, физически адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: www.amritalab.eu; електронен адрес: trade@amritalab.eu). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук. Формуляр за упражняване правото на отказ от договора/съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП/

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Амрита Лаб“ ЕООД, адрес: гр. София, п.код. 1324, р-н Люлин, ж.к. „Люлин“ 7, бл. 738, вх. „А“, ет. 2, ап. 12, електронен адрес /e-mail/: trade@amritalab.eu: – С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*…
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.
Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху „АМРИТАЛАБ“, с получаването на стоката от „АМРИТАЛАБ“.

В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на „АМРИТАЛАБ“ стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал „АМРИТАЛАБ“ за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като „АМРИТАЛАБ“ се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Съгласно чл. 57 от ЗЗП разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за договори:
- за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени, и за други, изрично определени в ЗЗП случаи.

Гаранция на стоките

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването й, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

Търговска гаранция
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребител в допълнение към неговото задължение по ЗЗП да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.
Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от „АМРИТАЛАБ“ или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 – 115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответсвие на потребителската стока с договора за продавба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Рекламации
Рекламациите се предявяват пред „АМРИТАЛАБ“ или пред упълномощено от него лице. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат: - на адреса по търговска регистрация на дружеството: До „Амрита Лаб“ ЕООД, адрес: гр. София, п.код. 1324, р-н Люлин, ж.к. „Люлин“ 7, бл. 738, вх. „А“, ет. 2, ап. 12 – по електронен път – на електронен адрес на „АМРИТАЛАБ“: trade@amritalab.eu.
При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и точен адрес и телефон за контакт.

При подаване на рекламация, Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а) касова бележка или фактура за закупената стока;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на „АМРИТАЛАБ“. „АМРИТАЛАБ“ уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера, заедно с посочените по-горе документи, на които се основава претенцията. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
Рекламациите на потребителите на потребителска стока, закупена чрез сайта, се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

Разрешаване на спорни въпроси

Всички спорни въпроси, свързани с покупката на стока/и чрез интернет сайта amritalab.eu, се разрешават в дух на взаимно разбирателство между „АМРИТАЛАБ“ и Потребителя. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване от компетентния съд/орган съгласно действащото българско законодателство.

За потребителски спорове се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите, вкл. относно алтернативното решаване на спорове (АРС). Комисията за защита на потребителите (КЗП) осъществява дейност по алтернативно решаване на потребителски спорове чрез помирителни комисии и оказва съдействие и предоставя информация за начина, по който потребителите могат да сезират помирителните комисии или други органи за АРС.

Електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Общи разпоредби

В случай на нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, „АМРИТАЛАБ“ има право да откаже изпълнението на поръчка.

Въпроси, запитвания и/или консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез сайта на „АМРИТАЛАБ“ – на формата за въпроси и запитвания, или на следните телефони: 0885 276766 или 0876 114991, в рамките на работното време: от 09:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите и третите лица, посетители на сайта. „АМРИТАЛАБ“ не носи отговорност, в случай че Потребителите или третите лица не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.

Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от Потребителите е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между „АМРИТАЛАБ“ и съответния Потребител на сайта и за извършването на доставка на поръчаните стоки. Договорът за покупко-продажба се сключва на български език и за него е приложимо българското законодателство.

Приемането на настоящите Общи условия от Потребителя се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като Потребителят е въвел изискваните от процедурата индентификационни данни за контакт. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите условия Потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.